Sportoviště.cz
Uživatel:   Zapomenuté jméno nebo heslo
Heslo:
    Hledám sportoviště | Registrace zařízení | Nápověda | Partneři | Podmínky | Kontakt     


Podmínky pro Portál Sportoviště.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem Portálu na URL adrese http://www.sportoviste.cz (dále jen „Portál“) je Ing. Zdeněk Svěžen, narozen 27.11.1978 (dále jen „Provozovatel“). V rámci provozu tohoto Portálu poskytuje Provozovatel služby, které umožňují Uživatelům vkládat a nahlížet textové, obrazové a zvukové informace (dále jen „Data“).

Účelem těchto obchodních podmínek je stanovit pravidla pro využívání služeb Portálu a komunikaci Uživatelů prostřednictvím Portálu.

II. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

"Uživatel" je kdokoliv, kdo navštíví Portál.
"Registrovaný uživatel" je jakákoli osoba, která se zaregistruje za účelem využívání služeb Portálu tím, že poskytne údaje např. o sportovním nebo jiném zařízení, a další potřebné údaje (vybrané osobní údaje, e-mail atd). Registrovaný uživatel je oprávněn aktivně se podílet na tvorbě obsahu Portálu v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
"Registrace" je proces zadání a zaslání identifikačních údajů Uživatele za akceptace těchto obchodních podmínek. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoli své registrované údaje na Portálu opravit.

III. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1. Uživatel není bez předchozí Registrace oprávněn jakkoliv měnit obsah Portálu, ani žádné jeho sekce či části, ani se žádným způsobem aktivně podílet na tvorbě obsahu žádné sekce či části Portálu.

2. Registrovaný uživatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá do Portálu, a to jak za jejich pravdivost, tak i za jejich soulad s všeobecně závaznými právními předpisy České republiky a za jejich zveřejňování ve vztahu k třetím osobám. Uživatel přebírá a nese za informace šířené z Portálu veškerou soukromoprávní i veřejnoprávní odpovědnost v plném rozsahu.

3. V případě, že Registrovaný uživatel poskytne své přístupové heslo třetí straně, nese plnou odpovědnost za případné zneužití Portálu, jako by ho užil sám.

4. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje zveřejňované na Portálu, tj. ty informace, které Registrovaný uživatel zaregistruje, jsou přístupny komukoliv prostřednictvím počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Portálu či jinou osobou. Registrovaný uživatel tímto uděluje Provozovateli výhradní bezúplatné oprávnění k výkonu práva užít a veřejně publikovat veškeré informace zveřejněné Registrovaným uživatelem.

5. Registrovaný uživatel uděluje Provozovateli souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb. se správou, zpracováním i shromažďováním svých osobních údajů poskytnutých Registrovaným uživatelem. Provozovatel zpracovává osobní údaje Registrovaného uživatele za účelem vedení databáze Registrovaných uživatelů, zejména za účelem jejich informování o obchodních nabídkách Provozovatele a nabídkách služeb Portálu. Souhlas lze odvolat zrušením registrace ze strany Registrovaného uživatele.

6. Pokud (Registrovaný) Uživatel v souvislosti s využíváním služeb Portálu předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Porovozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Porovozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z Portálu. Za poskytnutí oprávnění Porovozovatele k příspěvkům nenáleží Uživateli žádná úplata či jiná odměna.

7. Registrovaný uživatel je povinen uvést při Registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Registrovaného uživatele. V případě změny kteréhokoli z uvedených údajů je Registrovaný uživatel povinen takovou změnu údajů provést na Portálu.

8. Registrovaný uživatel má kdykoli právo zrušit svou Registraci.

9. Kromě případů výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Portálu ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat informace týkající se služeb Portálu, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny.

10. Uživatel není oprávněn využívat služeb Portálu k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Portálu využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Portálu.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

1. Provozovatel je oprávněn prezentovat registrované informace Uživatelům libovolnou formou a způsobem, který zvolí.

2. Provozovatel se zavazuje řádně zajišťovat provoz služeb Portálu.

3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za výpadky služeb Portálu, Uživatel toto bere na vědomí a souhlasí, že v takovém případě nemůže po Provozovateli uplatňovat žádnou náhradu škody ani jinou formu kompenzace.

4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah publikovaný Registrovaným uživatelem. Provozovatel je oprávněn změnit či odstranit jakékoliv informace na Portálu, zejména budou-li tam zveřejněné informace v rozporu s těmito obchodními podmínkami, všeobecně závazným právním předpisem České republiky, s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána nebo s dobrými mravy.

5. Provozovatel má výlučné právo vlastním jménem a na vlastní účet disponovat s veškerým reklamním prostorem na Portálu, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou má Provozovatel právo určit bez jakékoli součinnosti či souhlasu Registrovaného uživatele.

6. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit či odstraňovat veškeré části a služby Portálu, informace na Portálu se nacházející, a to i ve všech jeho částech, přičemž Provozovatel není povinen o tom nikoho informovat, ani poskytovat jakoukoli náhradu.

7. Provozovatel disponuje v plném rozsahu majetkovými autorskými právy k veškerému obsahu Portálu, a to včetně všech jeho sekcí.

8. Provozovatel je oprávněn zasílat Registrovanému uživateli svá reklamní sdělení, a to i po skončení platnosti Registrace a Registrovaný uživatel s tím vyslovuje souhlas.

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Registrace je bezplatná a Registrovaný uživatel z toho důvodu nemá v souvislosti s využíváním služeb Portálu a oprávnění vyplývajících z Registrace vůči Provozovateli žádný nárok, s čímž Registrovaný uživatel výslovně souhlasí.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti týkající se Uživatelů se přiměřeně vztahují též na Registrovaného uživatele (nikoliv obráceně), nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

2. Udělením souhlasu s těmito obchodními podmínkami se (Registrovaný) Uživatel zavazuje k jejich bezpodmínečnému dodržování a respektování.

3. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem probíhá elektronicky formou e-mailů.

4. Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto obchodních podmínek. Tyto změny budou zapracovány do textu obchodních podmínek a budou zveřejněny ve formě úplného znění na Portálu.

5. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami obchodních Podmínek. Bude-li (Registrovaný) Uživatel pokračovat v používání služeb Portálu po provedení změn obchodních podmínek, má se za to, že se změnami obchodních podmínek bez výhrad souhlasí.

6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Portálu.


© Sportoviště.cz